Програми и проекти

Изграждане на капацитет в неправителствени организации и граждански групи е основен програмен приоритет в работата на ФРГИ. Равносметката за свършената работа и постигнатите ефекти, която правим в края на всяка календарна година, ни показва, че сме избрали верния път за осъществяване на нашата мисия и ни мотивира за надграждане и усъвършенстване на подхода ни в бъдеще. За реализирането на това програмно направление ние залагаме на трите основни компонента, които очертават избрания от нас подход:

 • провеждането на практически насочени обучителни модули;
 • оказването на методическа подкрепа чрез индивидуални консултации на място;
 • финансовата подкрепа за реализацията на различни общностни проекти.

 

В рамките на това направление ние реализираме различни програми, които са взаимосвързани и същевременно имат самостоятелно и специфично развитие.

Развитие на общности

Друг съществен компонент от нашата работа e устойчивото развитие на различни местни общности. ФРГИ реализира в рамките на три години програма „Живо наследство”, която по своята същност съдържа основните принципи на общностното развитие:

 • oвластяване на местните общности да контролират ресурсите, с които разполагат;
 • адресиране на общностните инициативи към практическите нужди, определени от самите общности;
 • признаване, разбиране и уважаване на различията;
 • насърчаване на широкото участие.
 

Специфичното в подхода, който прилагаме чрез програма „Живо наследство”, е подкрепата ни към местни групи и граждански организации ефективно да използват наличните културни ресурси за отговаряне на конкретни практически потребности в общността.

Проучвания

Важен елемент от работата на ФРГИ са различните изследвания, чиято цел е да очертаят картината на развитието на българския неправителствен сектор, количеството и качеството на предлаганите обучителни услуги за НПО-та, както и редица други теми свързани с нашите целеви групи. Разработването на практически насочени проучвания не само повишава изследователския капацитет на работещите във ФРГИ, но ни помага ясно да определим нуждите на сектора и да предложим съответните инструменти и програми за развитие. Сред основните проучвания, проведени от ФРГИ са:

 • Изследване на неправителствения сектор в България
 • Преглед на обучителните програми
 • Развитие на местно дарителство
 • Корпоративно дарителство
 • Индивидуално дарителство

ФРГИ работи активно за развитието на трайни благотворителни нагласи в България. Основна част от тези й усилия са създаването на първия български сайт за онлайн дарения www.zaedno.bg и учредяването на ежегодната награда за най-добра кампания за набиране на средства “Заедно”.

 • Дарителски кръг Развитие
 • Валя Крушкина
 • Младежка банка
 • Живо наследство
 • Дъга
 • Постоянен фонд
 • Програма за развитие на обществените фондации
 • Techsoup